LISTING EPISODE

Liste épisodes manga Garusu Burabo

Dessin anime Girls Bravo

01 - Ofuroba kara Burabo !
02 - Gakko de Burabo !
03 - Kukkingu wa Burabo !
04 - Gotei de Burabo !
05 - Ame no Hi ni Burabo !
06 - Ame no Hi ni Burabo !
07 - Omuko-san Sagashi de Burabo !
08 - Ippai de Burabo !
09 - Maho Taisan de Burabo !
10 - Onsen de Burabo !
11 - Pinpon de Burabo !