LISTING

Liste des épisodes du manga Hidamari no ki vo

Dessin anime L'arbre au soleil

01 - Sanbyaku Saka.
02 - Ryuan Shupan.
03 - Sonezaki Shinchi.
04 - Arashi no Mae.
05 - Ansei no Ojishin.
06 - Jotokan.
07 - Harisu Raikou.
08 - Hihou to Hamon.
09 - Kanda Gawa no Taiketsu.
10 - Seigan Sho.
11 - Shougun Ekken.
12 - Oku Ishi.
13 - Shutou Sho Setsuritsu.
14 - Korori Sanjou.
15 - Tougoku.
16 - Haru no Arashi.
17 - Kikan.
18 - Sekibetsu.
19 - Raihou Sha.
20 - Tonsho Duke Ishi.
21 - Hohei Gumi Shutsujin.
22 - Akatsuki no Kyoushuu.
23 - Choushuu Shuppei.
24 - Jikiso.
25 - Yoake.