LISTING

Liste épisodes manga Jyu oh Sei

Ju o sei

Regarder vidéo Jyu oh Sei

01 - Unmei.
02 - Charin.
03 - Nakama.
04 - Chosen.
05 - Ketto.
06 - Buran Ro.
07 - Dokuritsu.
08 - Shinso.
09 - Juo.
10 - Akumu.
11 - Kibo.