LISTING

Liste des épisodes du manga Aoki Densetsu Shoot vo01 - kikkuofu.
02 - ofusaido.
03 - eesunanbaa.
04 - raibaru.
05 - regyuraa.
06 - goorukiipaa.
07 - chiimupuree.
08 - chansu.
09 - penaruti - kikku.
10 - toraianguru.
11 - dekoiran.
12 - sutoraikaa.
13 - refuto.
14 - besutoeito.
15 - aikontakuto.
16 - shikuretto - wipon.
17 - kauntaa atakku.
18 - rejendo.
19 - sadondesu.
20 - rekuiemu.
21 - nyuufeisu.
22 - puropoozu.
23 - ierookaado.
24 - sutaado.
25 - yunifomu.
26 - madonna - shuuto.
27 - reddokaado.
28 - maneejaa.
29 - hattotorikku.
30 - intaaseputo.
31 - mai wei.
32 - tekunishan.
33 - doriimu.
34 - majishan.
35 - torikku.
36 - J riigu.
37 - supottoraito.
38 - furasshupasu.
39 - misanga.
40 - fainaru.
41 - bokusaa.
42 - iibun.
43 - kauntaa shuuto.
44 - charenji.
45 - mirakuruchiimu.
46 - oodishon.
47 - oorusutaazu.
48 - kaizaa.
49 - ribero.
50 - majikkuchizaazu.
51 - kisu.
52 - puromisu.
53 - urisu.
54 - ofusaidotorappu.
55 - baichikurushuuto.
56 - rasutoteeji.
57 - raburetaa.
58 - tumoroo.