LISTING EPISODE ZILLION VO

Liste des épisodes du manga Akai Kodan Zillion

Dessin anime Zillion

01 - Ko-Done-Mu wa Djei Djei.
02 - Dzudjyou No Teki o Ute !
03 - Tchyansu wa Byou !
04 - Sugata Naki Nindja Butai No Wana.
05 - Appuru Meirei Ihan !
06 - Hasshin Toraitchya-Djya.
07 - Shitou ! JJ tai Rikkusu.
08 - Kaitei Kitchi o Buttobase !
09 - Nusumareta Djirion.
10 - Honoo ! Rikkusu no Gyakushyuu.
11 - Shin Djirion Tandjyou !
12 - Ute ! Toripuru Shyu-To.
13 - Ikare Shyatta-Tchansu.
14 - Sendjyou no Naitchinge-ru.
15 - Seika Shika ! Shyukumei no Taiketsu.
16 - Seika Shika ! Shyukumei no Taiketsu.
17 - Namida ! JJ o Sagase.
18 - No-Za no Utsukushiki Tchyousen.
19 - Shyoubu ! Koin o Nagero.
20 - KShitsurei Pawa - De Ketchirase.
21 - Gekitotsu ! Za.Sunaipa.
22 - Uso Kara Deta Taishyouri !
23 - Kyouhu ! Ma no Baio Heiki.
24 - Daibouken ! Senshi Opaopa.
25 - Yasashiki Touboushya Appuru.
26 - Shinobi Yoru Hukushyuu Oni !
27 - Hidjyou no Hangyakushya Rikkusu.
28 - Shinpi ! Djirion Pawa.
29 - Souzetsu ! Rikkusu Shisu !
30 - Wakusei Marisu Zettaizetsumei !
31 - Shyouri e no Rasutoshyu-To.